Regulamin

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO

 

 

Portal internetowy dostępny pod adresem https://wolnislowianie.pl/ udostępniony jest przez Usługodawcę na zasadach określonych niniejszym dokumentem stanowiącym regulamin w myśl ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (zwany dalej „Regulaminem”).

 

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Portalu, rodzaje usług elektronicznych świadczonych za pośrednictwem Portalu oraz prawa i obowiązki użytkowników oraz Usługodawcy. Zapoznanie się z niniejszym Regulaminem stanowi obowiązek każdego użytkownika Portalu.

 

Dane kontaktowe Usługodawcy:

- adres e-mail: kontakt@wolnislowianie.pl.

 

 

§1. Definicje

<![if !supportLists]>1.     <![endif]>Portal internetowy (Portal) - portal internetowy działający pod adresem https://wolnislowianie.pl/.

<![if !supportLists]>2.     <![endif]>Usługodawca – Dziki sp. Z o.o. z siedzibą pod adresem Czeluśnica 160A, 38-204 Czeluśnica, NIP:6852342852, KRS: 893043, REGON: 388570478.

<![if !supportLists]>3.     <![endif]>Użytkownik lub Usługobiorca – pełnoletnia osoba fizyczna korzystająca z Portalu.

<![if !supportLists]>4.     <![endif]>Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Portalu, w tym funkcjonalności Portalu dostępne dla zarejestrowanych Użytkowników.

<![if !supportLists]>5.     <![endif]>Konto użytkownika – zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są informacje na temat Użytkownika.

<![if !supportLists]>6.     <![endif]>Profil - zespół informacji, danych i innych elementów prezentujących i opisujących danego Użytkownika tworzony na podstawie informacji zamieszczonych przez Użytkownika na jego Koncie użytkownika, dostępny dla innych Użytkowników Portalu.

<![if !supportLists]>7.     <![endif]>Usługi płatne – usługi, których świadczenie uwarunkowane jest wniesieniem opłaty przez Użytkownika.

<![if !supportLists]>8.     <![endif]>Cennik – cennik Usług płatnych dostępny na stronach Portalu.

 

 

§2. Postanowienia ogólne

<![if !supportLists]>1.     <![endif]>Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Użytkownika w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.

<![if !supportLists]>2.     <![endif]>Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Portalu zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie, obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.

<![if !supportLists]>3.     <![endif]>Korzystanie z Portalu oraz Usług oznacza akceptację przez Użytkownika warunków określonych w Regulaminie oraz Polityce prywatności.

<![if !supportLists]>4.     <![endif]>Usługodawca przestrzega zasady ochrony danych osobowych Użytkowników przewidziane rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych w celu realizacji usługi. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników określa Polityka prywatności Portalu. Usługodawca może wykorzystać dane Użytkownika w celu marketingu usług jedynie za wyraźną zgodą Użytkownika lub w oparciu o właściwe przepisy prawa.

<![if !supportLists]>5.     <![endif]>Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika do Portalu treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze stron internetowych Usługodawcy w sposób niezakłócający ich funkcjonowania, w szczególności poprzez nieużywanie określonego oprogramowania (w tym oprogramowania złośliwego) lub urządzeń.

<![if !supportLists]>6.     <![endif]>Szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usług drogą elektroniczną to możliwość uzyskania przez nieuprawnione osoby dostępu do danych transmitowanych przez sieć lub przechowywanych na dołączonych do sieci komputerach i ingerencji w te dane, co może spowodować, w szczególności, ich utratę, nieuprawnioną zmianę lub uniemożliwienie korzystania z usług oferowanych z wykorzystaniem Portalu.

 

§3. Ogólne warunki świadczenia usług

<![if !supportLists]>1.     <![endif]>Podstawowym działaniem Usługodawcy jest udostępnianie funkcjonalności Portalu w celu umożliwienia nawiązywania kontaktów, budowania społeczności oraz rozwijania działalności.

<![if !supportLists]>2.     <![endif]>Usługi świadczone drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu polegają w szczególności na:

<![if !supportLists]>a)    <![endif]>umożliwieniu dokonania rejestracji przez Użytkownika w celu aktywacji Konta użytkownika i utrzymania Konta użytkownika w ramach Portalu,

<![if !supportLists]>b)    <![endif]>umożliwieniu Użytkownikowi zarejestrowanemu dostępu do Portalu, w tym do funkcjonalności Portalu, oferty, aktualności oraz innych informacji zamieszczonych na stronach Portalu oraz do wyświetlania ich na urządzeniu końcowym Użytkownika.

<![if !supportLists]>3.     <![endif]>Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę:

<![if !supportLists]>a)    <![endif]>urządzenie z dostępem do sieci Internet,

<![if !supportLists]>b)    <![endif]>przeglądarka internetowa obsługująca pliki Cookies,

<![if !supportLists]>c)    <![endif]>dostęp do poczty elektronicznej.

<![if !supportLists]>4.     <![endif]>Użytkownik ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego dostawcy usług internetowych.

<![if !supportLists]>5.     <![endif]>Umowa o świadczenie drogą elektroniczną w przedmiocie utrzymania Konta użytkownika zawiązywana jest w momencie dokonania poprawnej rejestracji przez Użytkownika na czas nieokreślony, tj. do momentu usunięcia Konta użytkownika.

<![if !supportLists]>6.     <![endif]>Realizacja usługi dostępu do Portalu rozpoczyna się z chwilą wyświetlenia na urządzeniu końcowym Użytkownika treści zawartych na stronach Portalu i ulega zakończeniu z chwilą opuszczenia przez Użytkownika Portalu.

<![if !supportLists]>7.     <![endif]>Pozostałe Usługi świadczone są na warunkach zgodnych z opisem Usługi dostępnym w Portalu.

 

§4. Rejestracja. Konto i Profil użytkownika

<![if !supportLists]>1.     <![endif]>Użytkownikiem Portalu może być wyłącznie osoba po ukończeniu 16 roku życia.

<![if !supportLists]>2.     <![endif]>Rejestracja dokonywana jest przez Użytkownika poprzez poprawne wypełnienie formularza rejestracji. Użytkownik wypełniając formularz rejestracji zobowiązany jest do podania wyłącznie informacji prawdziwych.

<![if !supportLists]>3.     <![endif]>W pierwszym kroku rejestracji Użytkownik podaje adres e-mail oraz ustala nazwę konta (login) i hasło umożliwiające dostęp do Konta. W kolejnym kroku rejestracji Użytkownik wskazuje informacje uzupełniające.

<![if !supportLists]>4.     <![endif]>Zabronione jest używanie nazwy konta (loginu) zawierającego imiona lub nazwiska osób publicznie znanych, chyba że są one tożsame z danymi Użytkownika, a także nazw związanych z postaciami mającymi szczególne znaczenie dla grup religijnych. 

<![if !supportLists]>5.     <![endif]>Dokonując rejestracji Użytkownik potwierdza zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu oraz akceptację jego postanowień.

<![if !supportLists]>6.     <![endif]>W trakcie rejestracji wymagana jest weryfikacja Użytkownika za pomocą kodu przesłanego w wiadomości SMS na numer telefonu Użytkownika. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ponownej weryfikacji Użytkownika w sposób określony w zdaniu poprzednim po dokonaniu rejestracji na Portalu podczas dowolnej próby logowania.

<![if !supportLists]>7.     <![endif]>Negatywna weryfikacja Użytkownika skutkuje niepowodzeniem rejestracji lub brakiem możliwości zalogowania się na Portalu.

<![if !supportLists]>8.     <![endif]>Rejestracja dokonywana jest przez Użytkownika jednorazowo.

<![if !supportLists]>9.     <![endif]>Użytkownik może posiadać wyłącznie jedno konto w ramach Portalu.

<![if !supportLists]>10.  <![endif]>Użytkownikowi zabrania się przekazywania danych umożliwiających dostęp do Konta użytkownika osobom trzecim.

<![if !supportLists]>11.  <![endif]>Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność związaną z ujawnieniem innym osobom danych umożlwiających logowanie na Koncie użytkownika.

<![if !supportLists]>12.  <![endif]>Na podstawie danych wprowadzonych przez Użytkownika na jego Koncie tworzony jest Profil Użytkownika. Profil widoczny jest publicznie dla pozostałych Użytkowników Portalu z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z indywidualnych ustawień skonfigurowanych przez Użytkownika.

<![if !supportLists]>13.  <![endif]>Użytkownik wprowadza jakiekolwiek informacje na temat swojej osoby (w tym dane wrażliwe) dobrowolnie. Wprowadzając dane Użytkownik tym samym wyraża zgodę na ich publikację na Portalu. Użytkownik może w każdym czasie modyfikować lub usuwać wprowadzone przez siebie uprzednio informacje.

<![if !supportLists]>14.  <![endif]> Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność innych Użytkowników, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy czynności te są zgodne z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu.

<![if !supportLists]>15.  <![endif]>Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek działalności, która wpływa na automatyzację korzystania z systemów Usługodawcy, w szczególności korzystania ze skryptów w celu dodania znajomych, wysyłania postów lub wiadomości.

<![if !supportLists]>16.  <![endif]>Użytkownik zamieszczający jakiekolwiek treści na Portalu zobowiązany jest posiadać prawo do korzystania z tych treści oraz ich publikacji.

<![if !supportLists]>17.  <![endif]>Użytkownik z chwilą zamieszczenia treści na Portalu udziela Usługodawcy licencji niewyłącznej na korzystanie z treści w zakresie udostępniania ich w ramach Portalu poprzez utrwalanie, zwielokrotnianie oraz rozpowszechnianie na Portalu (w tym publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie oraz emitowanie) w sposób umożliwiający wyświetlanie treści na urządzeniach elektronicznych z wykorzystaniem sieci Internet w każdym miejscu i czasie, niezależnie od liczby oraz formy dostępu przez innych Użytkowników Portalu.

<![if !supportLists]>18.  <![endif]>Użytkownik udziela licencji wyłącznie w ramach usług świadczonych na Portalu oraz w celu świadczenia ich przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników Portalu.

<![if !supportLists]>19.  <![endif]>Użytkownik wyraża zgodę na dokonywanie przez Usługodawcę zmian w treściach objętych licencją w zakresie w jakim jest to konieczne dla prawidłowego świadczenia usług dostępnych na Portalu.

<![if !supportLists]>20.  <![endif]>Licencja udzielana jest przez Użytkownika bez ograniczenia czasowego, terytorialnego i liczbowego oraz bez wynagrodzenia dla Użytkownika i innych podmiotów uprawnionych do treści.

<![if !supportLists]>21.  <![endif]>Licencja wygasa z chwilą usunięcia przez Użytkownika treści z zasobów Portalu.

 

§5. Blokada lub usunięcie Konta użytkownika

<![if !supportLists]>1.     <![endif]>W przypadku notorycznego naruszania postanowień niniejszego Regulaminu Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do Konta użytkownika po uprzednim wezwaniu Użytkownika do zaprzestania naruszeń.

<![if !supportLists]>2.     <![endif]>Usługodawca posiada prawo do usunięcia Konta użytkownika w przypadku, gdy Użytkownik nie spełnił swojego zobowiązania względem Usługodawcy po uprzednim wezwaniu, narusza postanowienia Regulaminu pomimo uprzedniego upomnienia lub w przypadku działania przez Użytkownika na szkodę Usługodawcy lub innych Użytkowników. Usunięcie Konta użytkownika może skutkować zaprzestaniem świadczenia przez Usługodawcę Usług płatnych, których świadczenie jest uwarunkowane posiadaniem aktywnego Konta użytkownika.

<![if !supportLists]>3.     <![endif]>Użytkownik może w każdym czasie usunąć Konto użytkownika. Usunięcie Konta użytkownika może skutkować zaprzestaniem świadczenia przez Usługodawcę Usług płatnych, których świadczenie jest uwarunkowane posiadaniem aktywnego Konta użytkownika.

<![if !supportLists]>4.     <![endif]>W przypadkach, o których mowa w ust. 2 i 3, Użytkownikowi nie przysługuje zwrot płatności uiszczonej Usługodawcy tytułem świadczenia Usługi płatnej.

 

§6. Korzystanie z Usług

<![if !supportLists]>1.     <![endif]>Każdy Użytkownik zarejestrowany może korzystać z funkcjonalności Portalu nieobjętych dostępem płatnym.

<![if !supportLists]>2.     <![endif]>Usługodawca zastrzega sobie prawo do ograniczania lub rozszerzania funkcjonalności bezpłatnych w każdym czasie. O planowanej zmianie Usługodawca będzie informował Użytkowników za pomocą komunikatów wyświetlanych na Portalu.

<![if !supportLists]>3.     <![endif]>Użytkownik korzystając z funkcjonalności dostępnych w Portalu nie może zamieszczać treści:

<![if !supportLists]>a)    <![endif]>nawołujących do popełnienia czynu zabronionego lub pochwalających popełnienie takiego czynu,

<![if !supportLists]>b)    <![endif]>obrażających uczucia religijne innych osób poprzez znieważenie przedmiotu czci religijnej lub miejsca służącego do celów religijnych,

<![if !supportLists]>c)    <![endif]>pomawiających inną osobę, grupy osób, instytucje, osoby prawne lub inne podmioty o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć je w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego do wykonywania danego zawodu, działalności czy zajmowania określonego stanowiska,

<![if !supportLists]>d)    <![endif]>znieważających lub zniesławiających inne osoby, a także godzących w dobre imię tych osób,

<![if !supportLists]>e)    <![endif]>propagujących lub nawołujących do nienawiści na tle rasowym, narodowościowym, etnicznym, wyznaniowym albo seksualnym,

<![if !supportLists]>f)      <![endif]>naruszających prawa autorskie i/lub prawa pokrewne osób trzecich,

<![if !supportLists]>g)    <![endif]>mających charakter bezprawny,

<![if !supportLists]>h)    <![endif]>wulgarnych, pornograficznych, erotycznych i niezgodnych z polskim i europejskim prawem a także odnośników do stron zawierających wskazane treści,

<![if !supportLists]>i)      <![endif]>posiadających odnośniki do innych stron internetowych zawierających złośliwe oprogramowanie lub stron internetowych służących do wyłudzania danych,

<![if !supportLists]>j)      <![endif]>zawierających informacje reklamowe lub marketingowe lub dotyczące działalności konkurencyjnej w stosunku do Usługodawcy.

<![if !supportLists]>4.     <![endif]>Dostęp do Usług płatnych uzyskiwany jest przez Użytkownika na jego wyraźne żądanie po dokonaniu płatności zgodnie z Cennikiem Usługodawcy.

<![if !supportLists]>5.     <![endif]>Dostęp do Usług płatnych udzielany jest w formie subskrypcji (okres abonamentowy) odnawiającej się automatycznie na kolejne okresy abonamentowe lub jednorazowo na czas określony zgodnie z charakterem Usługi płatnej.

<![if !supportLists]>6.     <![endif]>Okres abonamentowy liczony jest z dokładnością do daty i godziny aktywacji dostępu.

<![if !supportLists]>7.     <![endif]>Dostęp do Usługi płatnej wygasa po rezygnacji Użytkownika z odnowienia subskrypcji, w przypadku niepowodzenia w pobraniu płatności za pomocą wybranej przez Użytkownika metody płatności lub w przypadku upływu okresu na jaki Usługa została wykupiona.

<![if !supportLists]>8.     <![endif]>Rezygnacja z dostępu w formie subskrypcji powinna zostać zgłoszona przez Użytkownika najpóźniej na 3 dni przed końcem trwania bieżącego okresu abonamentowego.

<![if !supportLists]>9.     <![endif]>Usługodawca zastrzega sobie prawo do ograniczania lub rozszerzania funkcjonalności Usług płatnych z ważnych przyczyn. O planowanej zmianie Usługodawca będzie informował Użytkowników za pomocą komunikatów wyświetlanych na Portalu.

<![if !supportLists]>10.  <![endif]>W przypadku Użytkowników z aktywnym dostępem do Usług płatnych zmiany, o których mowa w ust. 9 wprowadzane będą najwcześniej w kolejnym okresie abonamentowym.

 

§7. Oferty Użytkowników

<![if !supportLists]>1.     <![endif]>W ramach korzystania z funkcjonalności umożliwiających zamieszczanie ofert sprzedaży towarów, usług lub ofert pracy, Użytkownik nie może oferować produktów, usług lub pracy, które naruszają obowiązujące przepisy lub dobre obyczaje.

<![if !supportLists]>2.     <![endif]>Użytkownik nie może oferować towarów obciążanych prawami na rzecz osób trzecich lub co do których nie posiada prawa do rozporządzania poprzez przeniesie prawa własności i wydanie kupującemu.

<![if !supportLists]>3.     <![endif]>Usługodawca zastrzega sobie prawo do poinformowania odpowiednich organów państwa o fakcie oferowania przez Użytkownika towarów lub usług zakazanych.

<![if !supportLists]>4.     <![endif]>Usługodawca w żadnych przypadku nie jest stroną umowy zawartej pomiędzy Użytkownikami w związku z zamieszczoną na Portalu ofertą oraz nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie takiej umowy przez którąkolwiek ze stron.

 

§8. Ceny i warunki płatności

<![if !supportLists]>1.     <![endif]>Ceny Usług płatnych stosowane przez Usługodawcę są wyrażane w polskich złotych (PLN) oraz są cenami brutto.

<![if !supportLists]>2.     <![endif]>Płatności za Usługi płatne Usługodawca przyjmuje w formie przedpłaty za pomocą metod płatności dostępnych na Portalu.

<![if !supportLists]>3.     <![endif]>Aktywacja Usługi płatnej następuje w momencie otrzymania przez Usługodawcę informacji od operatora systemu płatności elektronicznych o pozytywnej autoryzacji transakcji.

<![if !supportLists]>4.     <![endif]>Za moment dokonania płatności uznaje się jej pozytywną autoryzację przez dostawcę systemu płatności elektronicznych.

<![if !supportLists]>5.     <![endif]>W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Użytkownika kartą płatniczą, Usługodawca dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Użytkownika.

 

§9. Odpowiedzialność Usługodawcy

<![if !supportLists]>1.     <![endif]>Usługodawca informuje, iż zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną nie jest zobowiązany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych przez niego danych, o których mowa w art. 12-14 wskazanej ustawy o ile dane te nie pochodzą od niego.

<![if !supportLists]>2.     <![endif]>Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za informacje udostępniane przez Użytkowników za pomocą Portalu, w tym wyświetlane na Profilu Użytkownika.

<![if !supportLists]>3.     <![endif]>Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść wiadomości wymienianych przez Użytkowników za pomocą komunikatorów dostępnych na Portalu.

<![if !supportLists]>4.     <![endif]>Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania Użytkowników wynikające z ich działań na Portalu.

<![if !supportLists]>5.     <![endif]>Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za dane wprowadzone przez Użytkowników na Portalu i nie odpowiada za czynności dokonane przez Użytkownika, które przyczyniły się do powstania jakiejkolwiek szkody w odniesieniu do tego Użytkownika lub innych Użytkowników bądź osób trzecich albo też uniemożliwiły albo utrudniły świadczenie usług przez Usługodawcę.

<![if !supportLists]>6.     <![endif]>Usługodawca nie odpowiada za treść stron internetowych oraz za ewentualne szkody poniesione przez Użytkowników lub osoby trzecie w związku z dostępem do stron internetowych, do których może nastąpić przekierowanie poprzez odnośniki dostępne na Portalu.

<![if !supportLists]>7.     <![endif]>Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Portalu oraz szkody poniesione przez Użytkownika z tego tytułu, jeżeli zostały spowodowane działaniem siły wyższej, której nie dało się przewidzieć, a w przypadku, gdy wystąpienie siły wyższej było do przewidzenia - gdy nie dało się zapobiec skutkom jej wystąpienia.

<![if !supportLists]>8.     <![endif]>Ryzyko związane z używaniem, użytkowaniem, posiadaniem i wykorzystaniem informacji udostępnianych na stronach Portalu ponosi Użytkownik. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkowników lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich, związanych z wykorzystaniem informacji udostępnianych na stronach Portalu.

<![if !supportLists]>9.     <![endif]>W przypadku szkody poniesionej przez Użytkownika, a wynikającej z umyślnego działania Usługodawcy, Usługodawca odpowiada jedynie za rzeczywiste szkody poniesione przez Użytkownika z zastrzeżeniem, iż odpowiedzialność Usługodawcy zostaje ograniczona do wysokości płatności uiszczonej przez Użytkownika za Usługę, chyba że co innego wynika z odrębnych praw przysługujących konsumentom.

 

§10. Odstąpienie od umowy

<![if !supportLists]>1.     <![endif]>Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa Usługodawcy w terminie 14 dni od dnia, w którym zawarto umowę. Do zachowania terminu wystarczy przesłanie oświadczenia na adres siedziby lub adres poczty elektronicznej Usługodawcy.

<![if !supportLists]>2.     <![endif]>W razie odstąpienia od umowy, jest ona uważana za niezawartą a Użytkownik jest zwolniony od wszelkich zobowiązań (za wyjątkiem sytuacji określonej w ust. 3). Płatności dokonane przez Użytkownika zostaną zwrócone przez Usługodawcę w takie samej formie w jakiej Użytkownik dokonał zapłaty, chyba że wyrazi zgodę na zwrot płatności w inny sposób, który nie spowoduje dla niego dodatkowych obciążeń. Zwrot następuje w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.

<![if !supportLists]>3.     <![endif]>W przypadku zrealizowania w pełni usługi przez Usługodawcę na wyraźne żądanie Użytkownika przed upływem terminu do odstąpienia od umowy np. aktywacja Usługi płatnej, prawo do odstąpienia od umowy wygasa.

 

§11. Postępowanie reklamacyjne

<![if !supportLists]>1.     <![endif]>W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Usługodawcę usług świadczonych za pomocą Portalu, Użytkownik jest uprawniony do złożenia reklamacji drogą elektroniczną na adres portal@wolnislowianie.pl.

<![if !supportLists]>2.     <![endif]>Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać oznaczenie Użytkownika (imię i nazwisko oraz adres poczty elektronicznej), przedmiot reklamacji wraz ze wskazaniem okresu, którego dotyczy reklamacja oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji. W przypadku podania niepełnych danych Usługodawca wezwie Użytkownika do uzupełnienia danych w terminie nie dłuższym niż 7 dni.

<![if !supportLists]>3.     <![endif]>Reklamację rozpatruje Usługodawca w terminie do 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.

 

§12. Własność intelektualna

<![if !supportLists]>1.     <![endif]>Wszelkie treści zamieszczone na stronach Portalu (wliczając w to grafikę, teksty, układ stron i logotypy), a nie pochodzące od Użytkowników lub innych dostawców, korzystają z ochrony przewidzianej dla praw autorskich i są wyłączną własnością Usługodawcy. Wykorzystywanie tych treści bez pisemnej zgody Usługodawcy, skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz karną.

<![if !supportLists]>2.     <![endif]>Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Portalu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystanie treści w innym zakresie jest dopuszczone wyłącznie w przypadku, gdy tak wskazane zostało wyraźnie przez Usługodawcę na stronach Portalu.

<![if !supportLists]>3.     <![endif]>Korzystanie z Portalu, w tym korzystanie z materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji, baz danych czy innych treści, nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw w odniesieniu do wskazanych treści, a w szczególności nie oznacza nabycia praw autorskich majątkowych, praw pokrewnych lub licencji.

<![if !supportLists]>4.     <![endif]>Zabronione jest podejmowanie następujących czynności bez wyraźnej zgody Usługodawcy:

<![if !supportLists]>a)    <![endif]>kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób Portalu lub jego części, a także poszczególnych treści udostępnianych za jego pomocą,

<![if !supportLists]>b)    <![endif]>rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób publikowanych na stronach Portalu treści,

<![if !supportLists]>c)    <![endif]>pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystanie w całości lub części.

 

§13. Postanowienia końcowe

<![if !supportLists]>1.     <![endif]>Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Usługodawca powiadomi na Portalu na co najmniej 14 dni przed wejściem w życie zmian w Regulaminie. Zmiana postanowień Regulaminu nie ma zastosowania do Użytkowników, którzy złożyli zamówienie na Usługę w czasie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu. Zmiana Regulaminu w czasie trwania stosunku umownego o charakterze ciągłym wiąże drugą stronę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, a strona nie wypowiedziała umowy w terminie wypowiedzenia wynoszącym 14 dni kalendarzowych.

<![if !supportLists]>2.     <![endif]>Usługodawca zachowuje sobie prawo do okresowego wyłączania dostępu do Portalu lub wybranych funkcjonalności Portalu w przypadku, gdy jest to niezbędne w celu rozbudowy lub konserwacji zasobów technicznych lub teleinformatycznych Usługodawcę związanych z działaniem Portalu.

<![if !supportLists]>3.     <![endif]>W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.

<![if !supportLists]>4.     <![endif]>Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu będą rozwiązywane w pierwszej kolejności na drodze polubownej. W przypadku braku polubownego rozwiązania sporu w terminie 2 miesięcy od momentu jego zaistnienia, zostanie on poddany pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu według siedziby Usługodawcy, jeżeli właściwe przepisy nie stanowią inaczej.

<![if !supportLists]>5.     <![endif]>Użytkownik będący konsumentem ma prawo do skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń w drodze mediacji lub sądu polubownego. Niezależnie od tego konsument może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl. Użytkownik będący konsumentem może ponadto skorzystać z elektronicznego sposobu rozwiązywania sporów z Usługodawcą za pośrednictwem platformy ODR dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

<![if !supportLists]>6.     <![endif]>Aktualizacja regulamin wchodzi w życie z dniem 21.01.2021r.